Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας amaridairy.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») είναι η εταιρία με την επωνυμία «Γαλακτοκομική Αμαρίου Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «Γαλακτοκομική Αμαρίου Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αγία Πελαγία Μυσσίρια, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο Κρήτης, με ΑΦΜ 094262571, ΔΟΥ Ρεθύμνου, τηλ.: 28310 27140 -26923, email: info@amaridairy.gr (εφεξής «η Εταιρία»). Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο εμπόριο γαλακτοκομικών.

1. Γενικά

1.1.         Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ο οποίος πέραν της πλοήγησης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή / και την κάθε χρήση των σελίδων ή της Ιστοσελίδας. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

1.2.         Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις περιπτώσεις όπου οι  επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με δική τους πρωτοβουλία με την Εταιρία, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη Δήλωση περί Απορρήτου.

2. Ορθή χρήση Ιστοσελίδας – αποποίηση ευθύνης

2.1.         Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2.2.         Η Ιστοσελίδα περιέχει ενδεικτικώς κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία κλπ. (εφεξής «Περιεχόμενο») για το σκοπό προβολής της Εταιρίας και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις δράσεις της. Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο της Ιστοσελίδας για άλλο σκοπό πέραν της απλής ενημέρωσής του για τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρία.

2.3.         Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, αντίθετο στην καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2.4.         Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Εταιρία όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η Εταιρία ή / και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.

2.5.         H Ιστοσελίδα προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του Περιεχομένου της. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. H Ιστοσελίδα δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το Περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.

3. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

3.1.         Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τη ταυτότητα της Εταιρίας και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

3.2.         Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα και την Εταιρία, καθώς και εν γένει όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ.) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα περιέχει εικονίδια που δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η Εταιρία διαθέτει λογαριασμούς (πχ. Facebook, Youtube). Οι πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιεύετε μέσω αυτών των εφαρμογών δεν υπόκεινται στη Δήλωση περί Απορρήτου της Εταιρίας, και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε σε αυτούς ή παρεμφερείς ιστότοπους και πλατφόρμες.

5. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η Εταιρία παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας χρήσιμους εξωτερικούς συνδέσμους (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών/επισκεπτών, και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Εταιρία για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται σε αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας χρησιμοποιήσει κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

6. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης – επικοινωνία

6.1.         Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τακτικά τόσο τους Όρους Χρήσης όσο και το εν γένει Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους Όρους Χρήσης μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.

6.2.         Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@amaridairy.gr